§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Farlig avfallsutdanning

 

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å:

Sikre verdien i utdanningen for fullførte og fremtidige studenter i fagkretsen "Høyere utdanning innen (FA) farlig avfall og miljøgifter".

Jobbe for en fullverdig og beskyttet tittel. Hvor alle skal sikres tilgang til etterutdanning.

Sette søkelys på kompetansen i medlemsmassen og fremme kunnskapen.

 

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Langsiktig og planmessig jobbe for å oppnå en Faglig beskyttet tittel innen utdanningsløpet for etablert, og videre utvikling av emnet.

Kontinuerlig oppdatere og iverksette ett 3-åring-planverk for rekruttering av fremtidige studenter ved etablert Fagskole, høyskole eller universitet.

Vise frem medlemmene som felles kunnskapsportal med profil, biografi og kort cv (sitat).

Arbeide med nettverket i bred forstand privat, statlig og på generelt grunnlag utdanningsinstitusjoner.

Være en frittstående paraply organisasjon for bransjen og bli en fullverdig organisasjon med mulighet til å forvalte midler til å nå foreningens målsetninger.

 

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 4 Medlemmer

Et fullmedlem i Foreningen "Farlig avfallsutdanning" studerer eller har fullført vitnemål "Høyere utdanning innen (FA) farlig avfall og miljøgifter" ved Fagskolen i Vestfold og Telemark. Tilsvarende eller høyere utdanning blir implisitt godtatt. Et styremedlem må være fullverdig medlem i foreningen/organisasjon.

Det er mulig å være støttemedlem i foreningen som fagarbeider eller med delutdanning innen (FA) farlig avfall eller miljøgifter. Disse kan ikke delta i styret.

 

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

§7 Årsmøtets oppgaver:

Årsmøtet skal behandle årsmelding.

Behandle revidert regnskap.

Behandle innkomne forslag.

Fastsette kontingent.

Vedta budsjett.

Velge leder og nestleder styremedlemmer, varamedlemmer og revisor.

 

§8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§9 Styret

Foreningen har et styre på medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

  • Iverksette årsmøtebestemmelser.
  • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
  • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende

    instrukser og bestemmelser.

  • Representere foreningen utad.

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

§10 Signaturrett

Det er "styret i felleskap" som innehar signaturrett.

Hvis signaturrett er tildelt bestemte roller eller personer utenom "styret i fellesskap", kan det oppgis her. Det må også presiseres om retten er tildelt "hver for seg" eller "i fellesskap.

 

§11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Sist endret: 23.05.2023